www.arvo.cz
   |       |   

Revize a čištění ČOV, lapolů a záchytných jímek

U nádrží, jímek a lapolů provedeme vybrání usazeného sedimentu a jeho následnou likvidaci (cena je od 3,- Kč / 1kg)*. Následně provedeme kontrolu stavu funkčnosti odlučovače ropných látek a rozbor na nepolární extrahovatelné látky (rozbor od 600,- Kč)*.Na všechny provedené služby vystavíme předepsané protokoly o prověrkách revizním technikem oprávněným tyto zkoušky a prověrky provádět dle normy ČSN – 75 09 05.Čištění lapolu

Čištění lapolu tlakovou vodou

Údržba a čištění lapolu

Výměna sorbentu

© ENSiS 2008-11
ARVO s.r.o., Prokopova 1591, 258 01 Vlašim, tel.: (+420) 602 464 324, email: info@arvo.cz