www.arvo.cz
   |       |   

Pravidelné osvědčení výdejních stojanů ČMI, měření emisí

U veřejných čerpacích stanic musí provozovatel jednou za dva roky dle Vyhl.355 /2002 Sb a zákona 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší provést autorizované osvědčení výdejního stojanu ČMI a jednou za tři roky provést autorizované měření úniku emisí do ovzduší.

Pravidelné prohlídky a kontroly výdejních stojanů, měření účinnosti rekuperačních vývěv

Čerpací stanice je střední zdroj znečišťování ovzduší a podléhají kontrolní činnosti ČIŽP. Inspektor provádí kontrolní činnost, jehož priorita je zejména funkčnost zpětného odvodu par při výdeji a stáčení a parotěsné uzavření nádrží. Provozovatel musí zajistit jednou ročně dle ČSN 65 0202 provedení pravidelné preventivní prohlídky výdejního stojanu a jednou ročně dle Vyhl.355/2002 Sb zajistit pravidelné autorizované měření účinnosti rekuperačních vývěv a zpětného odsávání par.

 


© ENSiS 2008-11
ARVO s.r.o., Prokopova 1591, 258 01 Vlašim, tel.: (+420) 602 464 324, email: info@arvo.cz